17

2018-Aug

단발머리

작성자: u.G.one 조회 수: 22

얼굴형 : 계란형 
모발 곱슬기 : 직모 
모발 손상도 : 정상 

IMG_4691.jpg

 

IMG_4692.jpg

 

IMG_4698.jpg

 

IMG_4721.jpg

 

IMG_4722.jpg

 

IMG_4723.jpg

 

IMG_4725.jpg

 

IMG_4728.jpg

 

IMG_4733.jpg

 

List of Articles

영업 시간 및 가맹점 문의

휴무일: 매주  월요일
영업시간 :
  • 평일  :  10:30~20:00
  • 주말  :  10:30~20:00
가맹점 문의
함께 경영을 원하시는 분은 연락주세요
02-417-7077