18

2019-Oct

숏컷 아이롱펌

작성자: u.G.one 조회 수: 66

얼굴형 : 계란형 
모발 손상도 : 극손상 
시술시간 : 4시간 
담당자 : 유지원 

IMG_5921.JPG

 

IMG_5922.JPG

 

IMG_5923.JPG

 

IMG_5925.JPG

 

IMG_5926.JPG

 

IMG_5927.JPG

 

IMG_5931.JPG

 

IMG_5932.JPG

 

List of Articles

영업 시간 및 가맹점 문의

휴무일: 매주  월요일
영업시간 :
  • 평일  :  10:30~20:00
  • 주말  :  10:30~20:00
가맹점 문의
함께 경영을 원하시는 분은 연락주세요
02-417-7077